Výzva na predloženie ponuky
Pekná záhrada, spol. s r. o., 1038, 018 53 Bolešov

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Pekná záhrada, spol. s r. o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. § 8 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Vzdelávacie centrum Pekná záhrada“

 1. Identifikácia obstarávateľa:
  Obstarávateľ v zmysle § 8 ods.1 písm. c) ZVO:
  Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Pekná záhrada, spol. s r. o.
  Sídlo: 1038, 018 53 Bolešov
  Štatutárny zástupca: Ing. Jana Rácová
  IČO: 45424748
  DIČ: 2022991883
  IČ DPH: SK2022991883
  Tel.: 0948 074 040
  Fax: -
  E-mail: info@peknazahrada.eu
  Internetová stránka: http://www.peknazahrada.eu/
  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s.
  Číslo účtu.: SK11 0900 0000 0003 6447 5074
 2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
  Pekná záhrada, spol. s r. o., 1038, 018 53 Bolešov alebo info@peknazahrada.eu
 3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
  Ing. Jana Rácová
 4. Predmet obstarávania:
  45000000-7 Stavebné práce
 5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
  Zmluva o dielo
 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
  Predmetom zákazky sú stavebné práce – rekonštrukcia objektu na vzdelávacie centrum - viď projektová
  dokumentácia (príloha k výzve). Predmet zákazky sa nedelí na časti.
 7. Predpokladaná hodnota zákazky:
  125 176,87 v EUR bez DPH
 8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
  Obec Bolešov, k.ú. Bolešov – parcelné čísla: 539/2, 540/11, 540/6
 9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
  Dokončenie diela je najneskôr do 9 mesiacov od odovzdania staveniska. Ostatné termíny sú
  uvedené v návrhu zmluvy o dielo.
 10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
  Súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je projektová dokumentácia a výkaz výmer (bez úhrady).
 11. Financovanie predmetu zákazky:
  Integrovaný regionálny operačný program – Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
 12. Lehota na predloženie ponuky:
  Do 24.9.2020 vrátane
 13. Spôsob predloženia ponuky:
  Poštou, kuriérom alebo osobne (papierová verzia ponuky s dátovým nosičom) alebo emailom
  (elektronická verzia ponuky)
 14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
 15. Pokyny na zostavenie ponuky:
  Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

  1. Formulár cenovej ponuky - Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo
   uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, kontaktná osoba, telefón, e-mail) a návrh uchádzača
   na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (cena bez DPH, DPH, cena s DPH): s
   uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – uchádzač vyplní Prílohu č. 1
   Formulár cenovej ponuky
  2. Nacenený výkaz výmer - uchádzač vyplní Prílohu č. 2 Výkaz výmer
  3. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
   uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
   fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí výpis z internetu) v prípade,
   že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle
   verejného obstarávateľa.
   Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v e-mailovej forme.
   V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne, ponuka musí byť vložená v
   nepriehľadnom zalepenom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:

   • názov a adresa verejného obstarávateľa
   • obchodné meno a adresa uchádzača
   • Vzdelávacie centrum - “NEOTVÁRAŤ“

   Uchádzač doručuje papierovnú ponuku v 2 originál vyhotoveniach, a taktiež zasiela nacenený
   výkaz výmer vo formáte excel – príloha č. 2 na dátovom nosiči – napr.: CD/DVD/USB.
   V prípade doručenia ponuky mailom - elektronicky na adresu: info@peknazahrada.eu, uchádzač uvedie v predmete správy text: „Cenová ponuka – vzdelávacie centrum“. Elektronická ponuka
   musí byť naskenovaná s pečiatkou a podpisom. Zároveň do mailu uchádzač posiela aj
   nacenený výkaz výmer vo formáte excel – príloha č. 2.
   Jazyk ponuky: slovenský
   Variantné riešenie: Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
   obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný
   ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

   Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej
   ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s
   uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

 16. Otváranie ponúk:
  25.9.2020 o 11:00 hod. sídlo obstarávateľa: 1038, 018 53 Bolešov
 17. Postup pri otváraní ponúk:Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné bez účasti uchádzačov, pričom uchádzači sa môžu
  zúčastniť na otvorení ponúk na mieste a v čase uvedenom v bode 16. tejto Výzvy.Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky verejného
  obstarávateľa stanovené vo Výzve.
  Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o tom, že jeho ponuka bola úspešná a že je
  nutné dohodnúť sa na podpise zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli
  vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre
  ktoré ich ponuka nebola prijatá.

  Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k uzavretiu Zmluvy o dielo, verejný
  obstarávateľ môže:

  1. vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorý bol druhý v poradí. Pokiaľ uchádzač,
   ktorý bol druhý v poradí, neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k uzavretiu Zmluvy o dielo,
   obstarávateľ môže vyzvať uchádzača, ktorý bol tretí v poradí.
  2. alebo vykonať nové verejné obstarávanie.
 18. Lehota viazanosti ponúk:
  31.12.2020
 19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
  Ing. Jana Rácová - 0948 074 040
 20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
  • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zrušiť použitý postup
   zadávania zákazky. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

   • nebude predložená ani jedna ponuka,
   • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
   • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
    predkladanie ponúk,
   • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
  • Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
   partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie je zapísaný v registri partnerov
   verejného sektora. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ v prípade víťazného uchádzača overí v
   registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s
   podmienkami stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z.
  • Verejný obstarávateľ odporúča pred vypracovaním cenovej ponuky obhliadku miesta uskutočnenia
   stavebných prác uchádzačom, ktorú je potrebné termínovo dohodnúť s kontaktnou osobou. Obhliadky
   je možné vykonať v pracovných dňoch vo vopred dohotnutom čase.

S úctou,

Bolešov, 27.8.2020

Výzva na predloženie ponuky „Vzdelávacie centrum Pekná záhrada“ v digitálnej podobe

Prílohy: